MIRRORING    1990
100 cm
BRONZE

Balnaves Foundation, Royal Botanic Garden, Sydney